Hướng Dẫn : Tìm Nguyên Liệu Khoáng Thạch ( Dã Tẩu )

24/06/22

???? Tọa Độ Xuất Hiện Tại : Tương Dương Tây
• Lượng Ngân khoáng: (163/194), (170/199), (175/191)
• Xích Đồng khoáng: (166/202), (173/196), (183/185)
• Từ Thiết khoáng: (163/197), (169/129), (177/185)