Tính Năng : Ghép Mảnh Trang Bị Chi Y - Chi Ngoa

07/01/23

• HƯỚNG DẪN CÁCH TRANG BỊ CHI Y - CHI NGOA :

(*) NPC Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí
ngoclinhnhi
  • Thợ rèn các Thành Thị

 

(*) Ghép Mãnh Tiểu Cầu Chi Y

Hình Ảnh Số Lượng Mảnh Tiền Vạn Tỉ Lệ Thành Công Hoàn Thành
ngoclinhnhi

100

5.000 vạn 100%

 

(*) Ghép MãnhTiểu Túc Chi Ngoa

Hình Ảnh Số Lượng Mảnh Tiền Vạn Tỉ Lệ Thành Công Hoàn Thành
ngoclinhnhi

100

5.000 vạn 100%