Tính Năng : Tiêu Diệt Đạo Tặc

24/06/22

Tính năng Tiêu Diệt Đạo Tặc sẽ là 1 nhiệm vụ mới tại Võ Lâm Thần Long, nhân vật từ cấp 90 trở lên có thể tham gia tính năng này sau đợt cập nhật tính năng theo lộ trình. Phần thưởng nhận được sẽ là điểm kinh nghiệm, tiền và ngẫu nhiên vật phẩm khác.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Thần Bí Thương Nhân

- Vị trí: 207/192 Dương Châu.

- Chức năng:

 • Tiếp nhận nhiệm vụ Tiêu Diệt Đạo Tặc.

 

Nội dung chi tiết

Điều kiện tham gia
 • Đẳng cấp nhân vật từ 90 trở lên.
Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

- Mỗi ngày nhân vật đến NPC Thần Bí Thương Nhân để nhận nhiệm vụ Tiêu Diệt Đạo Tặc. Có 2 hình thức nhận nhiệm vụ là cá nhân và tổ đội.

 • Cá nhân phải thỏa các điều kiện sau:
  • Đủ điều kiện tham gia.
  • Chưa nhận nhiệm vụ.
  • Chưa đạt giới hạn tối đa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
 • Tổ đội thì chỉ có tổ trưởng mới có thể nhận được nhiệm vụ và phải thỏa các điều kiện sau:
  • Tổ đội có tổng số thành viên từ 05 trở xuống.
  • Tất cả thành viên phải thỏa điều kiện tham gia.
  • Tất cả thành viên chưa nhận nhiệm vụ.
  • Tất cả thành viên chưa đạt giới hạn tối đa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
  • Lưu ý: tổ đội chỉ mang tính chất nhận nhiệm vụ và mỗi thành viên trong tổ đội đều nhận một yêu cầu nhiệm vụ khác nhau.
Nhận nhiệm vụ thành công
 • Sau khi nhận nhiệm vụ thành công, Thần Bí Thương Nhân yêu cầu bạn tiêu diệt số lượng quái nhất định ở các bản đồ luyện công được giao (xem thêm bản bên dưới).
 • Mỗi ngày giới hạn tối đa 3 nhiệm vụ.
 • Tổ đội càng nhiều thành viên thì phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều.
Thực hiện nhiệm vụ Tiêu Diệt Đạo Tặc
Tên bản đồ Tên quái Số quái cần tiêu diệt
Phong Lăng Độ Thần Tý 69
Lãnh Thương 69
Mạc Cao Quật Phi Sa 69
Tẩu Thạch 69
Sa Đao 69
Mạc Tặc 69
Trường Bạch Nam Sương Đao 69
Sản Vũ 69
Lãnh Cung 69
Giáng Chùy 69
Trường Bạch Bắc Đao Trảm 69
Lạc Quang 69
Hàn Thương 69
Đoạt Phách 69
Khỏa Lang Động Hắc Cân 69
Ảnh Côn 69
Sa Mạc 1 Lưu Vân 69
Lưu Quang 69
Lưu Phong 69
Sa Mạc 3 Tật Phong 69
Tật Viêm 69
Tật Điện 69
Tiến Cúc Động Đoạt mệnh Liêm 69
Báo đốm 69
Đao Khách 69
Cán Viên Động Voi Hoàng Hà 49
Đại Tượng 49